Vogels

Volgen wat vogelaars zien in Diemen? Bekijk Diemen op waarneming.nl.

Jubileum: 20 jaar broedende vogels inventariseren!
Broedvogels Diemerbos 2018: toch wel boomvalk
De boomvalk heeft voor het 2e jaar gebroed in het Diemerbos, dit jaar net buiten het plot van 1 km2 en daarom telt hij niet mee bij de resultaten van het plot. We zijn wel blij met deze prachtige roofvogel in het Diemerbos!
Zie hier de 20 jarige broedvogelinventarisatie van 1999 t/m 2018 van de 1 km2 in het Diemerbos ten oosten van de A9.
Enkele opvallende zaken:
  • Winterkoning, hoge stand (45 territoria) ondanks late strenge winter
  • Rietzanger, laagterecord, van 9 naar 4 territoria
  • Spotvogel, lijkt toe te nemen na eerdere afname
  • Zwartkop, nieuw record met 52 territoria, ruime verdubbeling sinds recordstand van 2011 (25)
  • Vink, samen met 2016 hoogste stand (16 territoria)
Soorten van de Rode Lijst die Kwetsbaar (KW) of Gevoelig (GE) zijn:
  • Koekoek (KW) 2 territoria
  • Nachtegaal (KW) 1 territorium
  • Spotvogel (GE) 4 territoria
  • Matkop (GE) 2 territoria
Koekoek in het Diemerbos (foto Ruud Wolterman)

Broedvogels in het Diemerbos 2017: de eerste boomvalk!
Bekijk de resultaten van de broedvogelinventarisatie van 1999 t/m 2017 in het kilometerhok van 1 km2 ten oosten van de A9. Boomvalk en Grauwe vliegenvanger zijn nieuwe broedvogels in het Diemerbos. De boomvalk had zijn nest in een oud kraaiennest in een hoogspanningsmast.
Spectaculair om de ouder-vogels af en aan te zien vliegen en de vliegoefening van de jongen te zien. Marisa Stoffers schreef er een mooi blog over: Jonge boomvalken klagen en klauteren.
Volgend jaar de 20e broedvogeltelling !

De vogelaars starten van april tot juni één uur voor zonsopgang hun wekelijkse ronde in het 'plot' / 'kilometerhok' (1km2) in het Diemerbos, ten oosten van de A9.
  • De Nachtegaal zingt weer zijn mooie lied in het Diemerbos. Duidelijk 's ochtends te horen vanaf het fiets-en ruiterpad (Cathy).
6 mei 2017 (Petra en Ann)
Leuke waarnemingen: Goudvink, Matkoppen (meteen door de zanglijster nagedaan), Nachtegalen. Koekoeken, ook het vrouwtje gehoord. En onderweg naar huis, langs de Stammerdijk een of meerdere Oeverlopers, vliegend en piepend over de vaart.

Waarnemingen
Diemer IJsbaan - belangrijk vogelgebied!
4-5-2017:  5 kievitpullen, in dit koude voorjaar zochten de pullen regelmatig de warmte op onder de vleugels van het vrouwtje Kievit. (Cathy)
30-3-2017: 4 baltsende kleine Plevieren (Marisa)
maart 2017: 3 paartjes Kievit, een Tureluur
23-1-2017: Roerdomp gezien in het riet achter de Diemer ijsbaan, bij de 1e Diem. Belangrijk rietmoeras daar!  (Cathy)
Watersnippen bij de 1e Diem
Diemer Vijfhoek
23-1-2017: Baardmannetje langs het fietspad van de Diemer Vijfhoek naar de Maxis. (Cathy)

Broedvogels in het Diemerbos 2016
Bekijk de gegevens van de broedvogelinventarisatie van 1999 t/m 2016 in het kilometerhok van 1 km2 ten oosten van de A9. De stand van 371 territoria en 43 soorten is een goed gemiddelde.
Opvallende zaken van 2016: Winterkoning (50), Heggenmus (17), Zwartkop (46), Boomkruiper (7) en Vink (16) bereiken hoogste stand, Fazant bereikt laagste stand (1). Nieuwe soorten zijn Grote lijster en Kneu.
Fitis: de meest voorkomende broedvogel tussen 1999 en 2016
foto Ruud Wolterman
Impressies van het inventariseren 2016
De vogelaars starten van april tot juni één uur voor zonsopgang hun wekelijkse ronde in het 'plot' / 'kilometerhok' (1km2) in het Diemerbos, ten oosten van de A9.
21 mei (Lodewijk en Ruud)
Het aantal zingende winterkoninkjes, fitissen, zwartkoppen en tjiftjaffen was wat lager dan bij de vorige bezoeken, de piek is blijkbaar al geweest. De kneu (man) hebben we wel even kort gezien, niet horen zingen. Eén van de eerste vogels die we afstreepten was de spotvogel die uitgebreid zong. Verder 5 bosrietzangers gehoord. Ook leuk was een boomklever die even binnen het plot zong, even later zong hij vanuit een boom lang het Amsterdam Rijn kanaal net buiten het plot.
7 mei (Petra en Ann)
Voor we in ons telgebied waren aangeland een zingende blauwborst, langs het fietspad vanaf de Stammerdijk. Helaas geen ijsvogel gezien of gehoord, wel een witte kwik bij de plas. En een spotvogel in het bosje achter het hek. In het rietgebied een zingende kneu en nabij de A9 de nachtegaal. Nabij het havik-territorium een zanglijster die mij danig in verwarring bracht, terwijl hij beurtelings de havik en een auto-alarm nadeed. Buiten het plot, maar toch leuk, nog steeds familie ooievaar op het nest.
24 april (Onno en Cathy)
Hoogtepunten: ijsvogel over de plas scherend, blauwborst zingend op de vertrouwde plek, roepende havik, kneu’n, de eerste koekoek, nachtegaal en kleine karekiet. En net als bij Petra en Lodewijk een fraai zingende goudvink. Wat overvliegende en pleisterende lepelaars.
Lepelaars in Diemerbos 24-4-2016 (foto Onno Wildschut)
17 april 2016 (Petra en Lodewijk)
Langs het fietspad van de Stammerdijk naar de picknickbank hoorden we gelijk een blauwborst zingen, weliswaar buiten het plot, maar een leuk begin. Verder zaten er twee ooievaars op het kunstnest ten zuidwesten van de plot!
De zwartkop was weer de recordhouder met 46 individuen! Verder op twee plekken een goudvink gehoord, de blauwborst, kneu en de havik lieten zich ook weer zien en van zich horen.
De eerste sprinkhaanzangers waren weer gearriveerd. Imitators als de zwartkop en een rietzanger, die natuurgetrouw een pimpelmees nadeed, zijn ontmaskerd. Op het grote water zwom familie gans met 4 kleine pullen. Bij de ijsvogelwand is het nog rustig.....
10 april 2016 (Ruud en Petra)
Twee grote bonte spechten, beide roffelend en ook gezien. Matkop en blauwborst gehoord en een roepende goudvink en keep. Waarschijnlijk een kekkerende sperwer gehoord.
 Blauwborst (foto Ruud Wolterman)
Vogels Diemerbos 2015
Bekijk de gegevens van de broedvogelinventarisatie vanaf 1999 t/m 2015. In 2015 was de stand totaal 379 territoria van 45 soorten, beduidend hoger dan eerdere jaren.
Het plas-dras gebiedje dat winter 2014 is aangelegd in de weilanden bij de Gaaspermolen heeft meteen een leuke nieuwe soort opgeleverd: een kleine plevier, dat is een pioniersoort die broedt op kale grond. De kievit houdt ook van kale grond, dus die staat na jaren afwezigheid ook weer op de lijst van broedvogels.
Daarnaast neemt het aantal bosvogels nog altijd toe. Het aantal groenlingen is een record. Ook de bosuil staat weer op de lijst van broedvogels.
Nu hopen dat de nieuwe ijsvogelwand in het Diemerbos volgend jaar een broedpaar ijsvogels oplevert. De zachte winter belooft in ieder geval veel ijsvogels in het voorjaar! 
Bijzondere waarnemingen van 2015 zijn een witgatje (geen broedgeval) en de kleine plevier.

Een impressie van een ochtend inventariseren in 2015
"Om 4:45 de Stammerdijk af, het fietspad op ter hoogte van de Gaaspermolen, bij het bruggetje was het gelijk raak: een zingende blauwborst en een foeragerende lepelaar. Hoewel buiten het plot een mooi begin.
Binnen het plot, naast het gebruikelijke spul een zingende blauwborst gezien en een waterral gehoord. Vanuit een boomtop een opgeschrikte fazant zien wegvliegen, ik wist niet dat ze zo hoog konden zitten."

Een impressie van een ochtend inventariseren in 2013
Nabij de A9, links boven op de kaart, vloog een onvolwassen havik weg. Bosrietzangers rijk vertegenwoordigd en hebben ons flink in verwarring gebracht. Natuurgetrouwe grauwe gors, bleek zo 'n grapjas te zijn. Ook in het rietgedeelte zat er een top imitator bij: visdief, koolmees, merel etc., alles passeerde de revue. Ook verder zat het riet behoorlijk vol. Als klapper op de vuurpijl, zij het redelijk in het begin, een porseleinhoen, die langdurig zijn "wiet" ten gehore bracht.
Zie porseleinhoen met geluid. Het porseleinhoen is een echte moerasvogel en was een zeldzame broedvogel in 2013 (niet in 2014 en 2015 gesignaleerd)

Foto's van vogels in het Diemerbos (copyright Ruud Wolterman)

 Blauwborst (foto Ruud Wolterman)
 Bosrietzanger (foto Ruud Wolterman)
 Fitis (foto Ruud Wolterman)
 Koekoek (foto Ruud Wolterman)
 Putter (foto Ruud Wolterman)
 Rietgors (foto Ruud Wolterman)
Rietgors  (foto Ruud Wolterman)
 Rietzanger (foto Ruud Wolterman)
Staartmees (foto Ruud Wolterman)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten